top of page

เงื่อนไขการรับประกันรถยนต์

 

บริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเซีย) จำกัด กำหนดเงื่อนไขการรับประกันรถยนต์ดังนี้

1. การรับประกันคุณภาพ

1.1. บริษัทฯ รับประกันรถยนต์ที่ผลิตหรือจัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ หรือผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ เท่านั้น

1.2. รถยนต์ที่มีสิทธิต้องอยู่ภายใต้ระยะเวลาการรับประกัน 36 เดือน หรือมีระยะทางที่รถวิ่งไม่เกิน 100,000 กิโลเมตรนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้าเท่านั้น

1.3. บริษัทฯ หรือผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ รับประกันเฉพาะความบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการประกอบชิ้นส่วนและวัสดุโดยวิธีการซ่อมหรือเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนหรือวัสดุที่เกิดความเสียหายเท่านั้น โดยรับประกันการซ่อมหรือเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือระยะทาง 10,000 กิโลเมตรนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบริการ แล้วแต่ว่าระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน

 

2. ข้อยกเว้นการรับประกัน

2.1. รถยนต์ที่ไม่ได้เข้ารับบริการเช็คระยะ หรือการบำรุงรักษาจากบริษัทฯ หรือผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ เมื่อถึงระยะเวลาหรือระยะทางที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

2.2.  ความเสียหายหรือความผิดปกติที่เกิดจากการซ่อมแซม ปรับแต่ง ดัดแปลง หรือบำรุงรักษาจากบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้บริการจาก บริษัทฯ

2.3. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้อะไหล่ที่ไม่ได้รับการรับรองคุณภาพจากบริษัทฯ

2.4. ความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติหรือการใช้งานไม่ถูกต้องตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษารถยนต์

2.5. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้ความเร็ว หรือการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้กำหนดไว้

2.6. ความเสียหายที่เกิดจากการขับรถยนต์ภายในสถานที่หรือพื้นที่ห้ามตามที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในพื้นที่ต่าง ๆ ได้กำหนดไว้

2.7. ความเสียหายที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วน วัสดุ หรืออุปกรณ์เนื่องจากการใช้งานในสภาวะปกติ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่าแรงสำหรับการบำรุงรักษาและชิ้นส่วน วัสดุ หรืออุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือซ่อม เช่น ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนยาง ผ้าเบรก น้ำมันเบรก ใบปัดน้ำฝน การตั้งศูนย์ล้อ การถ่วงล้อ เป็นต้น

2.8. ความเสียหายที่เกิดจากส่วนประกอบที่เป็นกระจก เช่น กระจกบังลมหน้า กระจกบังลมหลัง และกระจกหน้าต่าง เป็นต้น

2.9. เสียงและการสั่นสะเทือนปกติที่ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพและสมรรถนะของรถยนต์

2.10. ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ก่อการร้าย หรือการโจรกรรม

2.11. รถยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเลขกิโลเมตรบนหน้าปัดของมิเตอร์วัดระยะทาง สายมิเตอร์วัดความเร็วถูกถอดออกหรือขาด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม

2.12. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่าที่พัก ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าลากจูง ค่าเสียเวลา ค่าความเสียหายทางธุรกิจ ฯลฯ

 

3. รายการนอกเหนือการรับประกันคุณภาพ

3.1. แบตเตอรี่ 12 โวลท์ สำหรับระบบการใช้งานทั่วไป บริษัทฯ รับประกันเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เฉพาะในกรณีที่แบตเตอรี่ไม่สามารถทำงานได้ซึ่งสาเหตุของความบกพร่องหรือความเสียหายเกิดขึ้นจากวัสดุหรือกระบวนการประกอบในสภาวะการใช้งานที่ถูกต้องเท่านั้นภายใต้ระยะเวลาการรับประกัน 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่ว่าระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้า

3.2. แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับใช้ขับเคลื่อนรถยนต์ บริษัทฯ รับประกันเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เฉพาะในกรณีที่แบตเตอรี่ไม่สามารถทำงานได้ หรือแบตเตอรี่มีความจุสูงสุดต่ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับความจุของแบตเตอรี่ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ หรือเกิดความบกพร่องหรือความเสียหายซึ่งมีสาเหตุมาจากวัสดุหรือกระบวนการประกอบในสภาวะการใช้งานที่ถูกต้องเท่านั้นภายใต้ระยะเวลาการรับประกัน 36 เดือน หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ว่าระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้า

3.3. ยาง บริษัทฯ รับประกันเปลี่ยนยางใหม่หรือซ่อมแซมเฉพาะกรณีที่เกิดความบกพร่องหรือความเสียหายซึ่งสาเหตุมาจากวัสดุหรือกระบวนการประกอบในสภาวะการใช้งานที่ถูกต้องเท่านั้น ภายใต้ระยะเวลาการรับประกัน 12 เดือน หรือ 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่ว่าระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้า

3.4.  มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับขับเคลื่อนรถยนต์ บริษัทฯ รับประกันเปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้าใหม่ หรือซ่อมแซมเฉพาะในกรณีที่มอเตอร์ไฟฟ้าไม่สามารถทำงานได้ หรือเกิดความบกพร่องหรือความเสียหายซึ่งมีสาเหตุจากวัสดุหรือกระบวนการประกอบในสภาวะการใช้งานที่ถูกต้องเท่านั้นภายใต้ระยะเวลาการรับประกัน 72 เดือน หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ว่าระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนนับตั้งแต่วันที่ส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้า

 

4. เงื่อนไขการรับประกันอุปกรณ์ตกแต่ง

บริษัทฯ รับประกันคุณภาพอุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ ที่มีเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และได้รับการติดตั้งจากผู้ที่ได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ ภายใต้ระยะเวลาการรับประกันคุณภาพรถยนต์ โดยระยะเวลารับประกันสูงสุดถึง 36 เดือน หรือระยะทางที่รถวิ่ง 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่ว่าระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อน และรับประกันคุณภาพอุปกรณ์ตกแต่งแท้ (Genuine parts) อย่างน้อยที่สุด 12 เดือน หรือระยะทางที่รถวิ่ง 20,000 กิโลเมตร แล้วแต่ว่าระยะใดระยะหนึ่งถึงก่อนนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง ดังรายละเอียดแสดงในตารางต่อไป

TH1.JPG

บันทึกเข้ารับการตรวจสภาพรถยนต์

เมื่อลูกค้านำรถเข้ามาตรวจสภาพรถในแต่ละระยะโปรดตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกรายการโดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการรายละเอียดตามตารางต่อไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเข้ารับบริการครั้งถัดไปและป้องกันสิทธิในการรับประกันคุณภาพ

TH2.JPG

บันทึกเข้ารับการตรวจสภาพรถยนต์

TH3.jpg

การติดต่อ

หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีคำถามและข้อสงสัยในการเข้ารับบริการสามารถติดต่อแผนกบริการหลังการขายของบริษัท เอฟโอเอ็มเอ็ม (เอเซีย) จำกัด ได้ที่

สำนักงานใหญ่: ตั้งอยู่ที่ 808-808/1 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

คอลเซ็นเตอร์ เบอร์โทรศัพท์: 02-1706101

วันและเวลาติดต่อ: จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 - 12:00น. และ 13:00 - 15:00น.

อีเมล: callcenter@fomm.co.th

เว็บไซต์: www.fomm.co.th

ไลน์: @fommasia

เฟสบุ๊ค: fommasia

bottom of page